Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Nữ công Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ trong nữ CNVCLĐNhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ trong nữ CNVCLĐ

Email In

Trong 5 năm (2010-2015), thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn và nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ): Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 11/10/2011 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hướng dẫn số 16 ngày 01/8/2012 về đẩy mạnh thực hiện và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ” giai đoạn 2013-2018; Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 15/11/2013 triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” tỉnh Bình Định giai đoạn 2013-2018; Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 13/11/2012 triển khai thực hiện Đề án 343 của Thủ Tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm.

Cùng với sự phát triển của lực lượng CNVCLĐ toàn tỉnh, nữ CNVCLĐ tỉnh Bình Định tăng về số lượng và chất lượng. Hiện nay, số lượng nữ CNVCLĐ chiếm 57,7% trên tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh; số đoàn viên nữ chiếm 42,3% trên tổng số đoàn viên; số Ban Nữ công quần chúng chiếm 56% trên tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Về trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề của nữ CNVCLĐ không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trong 5 năm (2010-2015), công tác đào tạo, bồi dưỡng nữ CNVCLĐ đã đạt được những kết quả đáng kể: có 20 tiến sỹ và bác sĩ chuyên khoa II; 481 thạc sỹ và bác sĩ chuyên khoa I; 9754 đại học, 3541 cao đẳng, 3759 trung cấp, 5211 sơ cấp; có 05 chị trình độ cử nhân chính trị, 158 cao cấp, 579 trung cấp; 571 chị đạt cử nhân ngoại ngữ; về tin học có 318 chị đạt cử nhân. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã có những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong nữ CNVCLĐ, từ đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực về hành chính sự nghiệp, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học,... Bình quân hàng năm có trên 87% nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong 5 năm (2010-2015), toàn tỉnh có hơn 1.200 bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 1.026 gia đình được công nhận và khen thưởng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” các cấp.

Nhìn tổng quát, việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong thời gian qua có những ưu điểm nổi bật: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp của ban vì sự tiến bộ phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ các cấp. Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống của nữ CNVCLĐ; được các cấp công đoàn đồng tình ủng hộ, phong trào đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, thử thách để phát huy tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã khẳng định và góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Từ thực tiễn chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ có thể rút ra một số Bài học kinh nghiệm như sau:

-  Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chuyên môn, hội liên hiệp phụ nữ, ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào hoạt động đi vào chất lượng và hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua, cụ thể hoá để phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành và địa phương.

- Nội dung tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ phải gắn với các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, với chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ.

- Cần chú trọng chỉ đạo, rút kinh nghiệm nhân rộng những kinh nghiệm hay, những cách làm mới, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, có sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân điển hình tiên tiến, định kỳ có sơ kết đánh giá khen thưởng kịp thời từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh để động viên phong trào.

- Tăng cường sự quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công đủ mạnh để tham mưu có hiệu quả cho công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ.