Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở CĐCS Sở NN và PTNT Bình Định: Chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.CĐCS Sở NN và PTNT Bình Định: Chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Email In

Hiện nay, CĐCS Sở NN và PTNT Bình Định có 762 đoàn viên, sinh hoạt tại 20 CĐCSTV. Trong những tháng đầu năm 2017, bên cạnh việc tham gia thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển Nông - Lâm - Thủy sản thì công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến người lao động  cho trên 500 đoàn viên, CCVCLĐ. Các CĐCSTV thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, đến nay đã có 18/20 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, đạt 90%.  

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Chi cục Giống Thủy sản

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ bằng những kết quả cụ thể, thiết thực như: Thực hiện tiết kiệm từ nguồn kinh phí khoán chi hành chính và sự nghiệp để tăng thêm thu nhập cho ĐVCĐ với mức bình quân 600.000 đồng/người/tháng (đối với đơn vị sự nghiệp), 1.400.000 đồng/người/tháng (đối với đơn vị quản lý nhà nước). Tham gia với chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt chế độ nâng bậc lương hàng năm, chế độ thi đua, khen thưởng. Trong quý I/2017 đã có 32 trường hợp được nâng lương trước thời hạn, 75 trường hợp được nâng bậc lương đúng quy định (đạt 100%), 21 trường hợp được nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, 17 trường hợp được nâng phụ cấp nghề. Các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì và đem lại kết quả tích cực như: Vận động đóng góp ủng hộ (Đợt 2)  giúp đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 68.229.000 đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho 10 CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 3.000.000 đồng. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", CĐCS Sở NN và PTNT Bình Định đã nhận phụng dưỡng 14 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm thăm, tặng quà Mẹ Viêt Nam anh hùng

Trong thời gian tới, CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động, công tác ATVSLĐ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện…trọng tâm là tổ chức, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).