Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Đề xuất giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sởĐề xuất giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Email In

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5835/UBND-KT về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Công văn số 349/LĐLĐ-CSPL ngày 28/12/2016 về tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc năm 2017. Những kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp  sau:

Tình hình thực hiện: Tính từ đầu năm đến nay có 1129/ 1195  cơ quan, đơn vị HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức đạt tỷ lệ 98%. Các đơn vị sản xuất kinh doanh có tổ chức công đoàn theo dõi quản lý, chỉ đạo có 46/53 CĐCS, công đoàn cấp huyện, ngành có 349 CĐCS doanh nghiệp; bình quân cả tỉnh có 143/395 DN đạt 36 % tổ chức hội nghị người lao động theo Nghị định 60/CP (trong đó, đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý đạt 46 5, cấp huyện, ngành đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn). Hầu hết các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị đảm bảo đúng quy trình và tiến độ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong việc góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức đối thoại với người lao động là hình thức phát huy dân chủ của người lao động theo Nghị định 60/CP của Chính phủ: nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Hình thức này mới mẻ, kết quả đạt thấp, có khoảng 109 cuộc đối thoại định kỳ giữa tổ đối thoại đại diện người lao động, ban chấp hành công đoàn với  người sử dụng lao động. Ngoài ra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức và tham gia 3 cuộc đối thoại để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người lao động.

Qua theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là thực hiện Nghị định 60/CP cho thấy còn bộc lộ những vấn đề bất cập cần có biện pháp khắc phục để việc thực hiện quy chế dân chủ ở  cơ sở đi vào thực chất. Trước hết, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp chưa coi trọng và nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và ý nghĩa  to lớn của vấn đề phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, bài học kinh nghiệm cho thấy nơi nào thiếu dân chủ, dân chủ hình thức, quyền dân chủ của người lao động chưa được phát huy (biết, bàn,  kiểm tra, thực hiện) sẽ là nguyên nhân của mọi hệ lụy cửa quyền, lợi ích nhóm, quyền lực ngầm, niềm tin của người lao động bị suy giảm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính  trị hạn chế. Mặc dù Đảng và Nhà nước có nhiều văn bản chỉ đạo, quy định thành luật, nhất là Bộ luật Lao động 2012 song việc thực hiện QCDC chưa trở thành nội dung công tác trọng tâm, chưa thể chế trên từng lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cách làm còn mang tính hình thức, đối phó, chưa có tác dụng thực sự để góp phần giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phát huy trí tuệ, sáng tạo của người lao động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tốt hơn; việc thực hiện công khai tài chính, quy hoạch, đề bạt cán bộ, học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, nâng lương, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật…ở một  số nơi  thực hiện chưa đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền tạo dư luận chưa đồng thuận; một phần nguyên nhân là từ tư tưởng, đạo đức và phong cách quản lý, đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị không xuất phát từ phát huy dân chủ, từ lợi ích của tập thể, của nhà nước.

Tại một số đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, chỉ báo cáo qua loa, đơn thuần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chưa nêu được những vấn đề nổi cộm người lao động đang quan tâm, hợp đồng lao động, điều kiện làm việc, môi trường, thực hiện TƯLĐTT, trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu, người quản lý, người thi hành công việc; còn người lao động chưa pát huy dân chủ trực tiếp, còn thờ ơ trước những con số báo cáo của doanh nghiệp như: lãi cổ tức cao, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, nợ BHXH...còn tồn cao trong năm, người lao động chưa được hưởng lợi; TƯLĐTT có xây dựng, bổ sung để phó, nhưng cốt lõi là vấn đề tổ chức thực hiện, công đoàn cơ sở  chưa giám sát, thực hiện chưa đúng theo quy định.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên có nhiều nhưng chủ yếu là: Chưa tuyên truyền phổ biến thường xuyên sâu rộng, làm chuyển biến cả nhận thức và hành động, một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, trưởng ban chỉ đạo, thành phần ban chỉ đạo, cán bộ chuyên môn theo dõi tham mưu giúp việc thường xuyên thay đổi, nên theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện thiếu tính hệ thống, chưa chuyên sâu, nặng về  thành tích. Cơ quan, đơn vị không tổ chức Hội nghị người lao động vẫn không có chế tài đủ mạnh, răn đe. Nhiều nơi còn khoán trắng  cho tổ chức công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, nắm bắt thông tin, đề xuất biện pháp chỉ đạo chưa kịp thời, lỗi phần lớn do khách quan. Trước, trong, sau hội nghị người lao động còn né tránh, ngại nói thẳng, nói thật, ngại va chạm người quản lý, người đứng đầu, sai trái vẫn tồn tại, làm cho người lao động thiếu tin, thiếu tinh thần góp ý kiến xây dựng.

 Để nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ  cơ ở, cần thực hiện các giải pháp  chủ yếu sau:  Tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chính trị - xã hội, củng cố tạo sự ổn định của ban chỉ đạo thực hiện quy chế  dân chủ cơ sở các cấp, phân công cán bộ theo dõi có năng lực. Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động đảm bảo nội dung, quy trình và tiến độ theo quy định. Phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp  chế tài đối với đơn vị không thực hiện,  đề xuất sửa đổi những nội dung không còn hợp lý, không khả thi. Tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân; chất lượng hoạt động của tổ đối thoại đại diện người lao động theo định kỳ và đột xuất tại đơn vị, qua đối thoại sẽ góp phần ngăn chặn, giảm thiểu sai sót của người quản lý, người có quyền lực;  Kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan về kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm tăng cường trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt hiệu quả hơn.