Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Chức năng nhiệm vụChức năng nhiệm vụVị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam

Email In
    “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nh&agr ...