Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017

In

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017; góp ý dự thảo báo cáo văn kiện trình Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; chuẩn bị các nội dung về công tác nhân sự cho Đại hội.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB,CCVC; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nghiêm túc tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017- 2022…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012- 2017; thông qua dự thảo đề án nhân sự Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.